Szanowni Państwo

Mając na uwadze fakt, iż podczas naszej działalności przetwarzamy dane osób będących naszymi klientami, dostawcami, podwykonawcami oraz dane osób mogących potencjalnie występować z nami w w/w relacjach w związku z zainteresowaniem współpracą wyrażoną przez jedną ze stron oraz chcąc sprostać obowiązkowi wynikającemu z Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (dalej: RODO) chcemy poinformować, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mostostal Siedlce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Siedlcach, zwana dalej Spółką.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z nami poprzez: Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu uzależnionym od relacji, jakie łączą Państwa ze Spółką:
  • w przypadku, gdy zawarliście Państwo z nami umowę lub byliście inicjatorem działań podejmowanych przed zawarciem umowy – w celu realizacji umowy lub zawarcia umowy w przyszłości lub dochodzenia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych w czasie działań mających na celu zawarcie umowy ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie może w konsekwencji skutkować brakiem zawarcia umowy. Obowiązek aktualizacji danych w umowie wynika z samej umowy, a brak aktualizacji danych może rodzić konsekwencje wynikające z danej umowy lub przepisów prawa, w przypadku, gdy dana sytuacja nie została umownie uregulowana.
  • w przypadku, gdy wyraziliśmy zainteresowanie współpracy z Państwem oferując nasze usługi – w celu wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na pozyskiwaniu klientów (art. 6 lit. f RODO).
  • w przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Spółce (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  • w przypadku, gdy przetwarzanie danych wymaga Państwa zgody – w celu realizacji czynności, której zgoda dotyczyła (art.6 lit. a RODO). Podanie danych w tym przypadku ma charakter dobrowolny, a ich nie podanie może skutkować jedynie brakiem realizacji danej operacji.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom wykonującym działania na naszą rzecz, tj. m.in. firmom: prawniczym, ubezpieczeniowym, informatycznym, konsultingowym, księgowym. Jeżeli jesteście Państwo naszym podwykonawcą, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom tj. naszym klientom, w tym do państw trzecich po spełnieniu warunków przekazania (art. 44-49 RODO).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z: terminów zawartych w łączących nas umowach; przepisów prawa, w tym dotyczących dochodzenia roszczeń lub do czasu cofnięcia przez Państwa zgody w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informujemy, że w przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Top

Aktualności

Więcej aktualności...