Odpowiedzialność Społeczna Biznesu

W naszej codziennej działalności biznesowej kierujemy się zasadami zrównoważonego rozwoju oraz deklarujemy respektowanie zasad odpowiedzialności społecznej. Szczególny nacisk kładziemy na:

 • ochronę zdrowia i bezpieczeństwo pracy pracowników (higiena pracy, szkolenia, edukacja pracowników, wdrażanie metod produkcji podnoszących bezpieczeństwo);
 • stosunki pracy, tj. współpracę pracowników wewnątrz firmy (praktyki dotyczące zatrudnienia i godnej pracy, różnorodność i równość szans, respektowanie praw człowieka, tj. brak dyskryminacji, przymusu pracy, zatrudniania nieletnich), jak również między naszą firmą, a dostawcami, podwykonawcami oraz konkurencją;
 • poszanowanie środowiska naturalnego i zrównoważoną gospodarkę zasobami, ograniczanie emisji zanieczyszczeń, stałe wydatki i inwestycje na ochronę środowiska;
 • uczciwe, sprawiedliwe i etyczne praktyki biznesowe, zachowanie ładu korporacyjnego, a więc przestrzeganie norm i zasad zarządzania przedsiębiorstwem oraz ciągłą poprawę efektywności zarządzania w Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal S.A.;
 • odpowiedzialność za produkt, a więc dbanie o najwyższą jakość oferowanych wyrobów i usług, zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów, znakowanie produktów i usług,
 • zaangażowanie w funkcjonowanie otoczenia lokalnego.

Dzięki integracji celów społecznych z celami biznesowymi staramy się:

 • współpracować i budować trwałe relacje z różnymi podmiotami, polegające na dążeniu do partnerstwa, tworzeniu nowych relacji, korzystnych dla każdego uczestnika i jego otoczenia;
 • tworzyć i rozwijać innowacje społeczne dzięki synergii działań z podmiotami prowadzącymi działalność o odmiennym charakterze;
 • tworzyć wspólne wartości dla partnerów biznesowych, jak i społeczności lokalnej;
 • identyfikować, przeciwdziałać i łagodzić możliwe negatywne skutki działalności naszej firmy oraz pogłębiać świadomość ekologiczną naszych pracowników oraz stron zainteresowanych.

Założenia polityki społecznie odpowiedzialnego biznesu realizujemy poprzez:

 • Współpracę opartą na dialogu w relacjach z klientami, dostawcami i partnerami biznesowymi – koncentrujemy się na budowaniu długoterminowych relacji na zasadach fair-play, partnerstwa i uczciwości. Pragniemy spełniać oczekiwania oraz wymagania klientów zgodnie z przyjętą w naszej spółce misją i wizją. Stale prowadzimy działania na rzecz poprawy BHP.
 • Zapewnienie godziwych warunków pracy – kierujemy się zasadą, że pracownicy są największą wartością firmy, stanowiącą podstawę jej sukcesu. Dlatego dbamy o naszych pracowników, ich bezpieczeństwo i zdrowie, inwestujemy w ich ciągły rozwój oraz wspieramy w podnoszeniu indywidualnych kwalifikacji i doskonaleniu się. Aktywujemy pracowników poprzez udział w konkursach BHP.
 • Promowanie wartości prorodzinnych – uznajemy życie rodzinne za najwyższą wartość oraz wspieramy inicjatywy prorodzinne w oparciu o zasadę harmonii i równowagi między rodziną, życiem prywatnym, a pracą. Wspieramy finansowo pracowników w trudnej sytuacji losowej.
 • Wspieranie społeczności lokalnych – staramy się być przede wszystkim dobrym sąsiadem. Dlatego przywiązujemy duże znaczenie do dialogu ze społecznością lokalną, poprzez aktywne uczestnictwo w inicjatywach społeczno-kulturalnych. Wspieramy finansowo, materialnie, jak i organizacyjnie przedsięwzięcia o charakterze: edukacyjnym, patriotycznym, charytatywnym, socjalnym, sportowym, (np. umowy o współpracy z placówkami oświatowymi, czynny udział w wydarzeniach upamiętniających ważne rocznice, darowizny na rzecz osób potrzebujących, chorych, niepełnosprawnych, krzewienie rozwoju kultury fizycznej i sportu, aktywizacja zawodowa).
 • Dbanie o środowisko naturalne – przywiązujemy dużą wagę do wymagań dotyczących ochrony środowiska. Monitorujemy nasz wpływ na otoczenie oraz reagujemy na wszelkie sygnały o zagrożeniach. W ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania funkcjonuje model zarządzania środowiskowego w oparciu o normę ISO 14001. Dzięki regularnym przeglądom systemu ciągle doskonalimy działalność operacyjną, minimalizując negatywne oddziaływanie na środowisko poprzez ograniczanie emisji i racjonalizację zużycia energii.

Standardy postępowania w zakresie odpowiedzialności społecznej dla dostawców Mostostal Siedlce

W naszej codziennej działalności przykładamy szczególną wagę do zasad zrównoważonego rozwoju i prowadzenia odpowiedzialnego biznesu (ang. CSR – Corporate Sustainability and Responsibility). Staramy się, aby założenia polityki społecznie odpowiedzialnego biznesu, zgodnie z przyjętą strategią biznesową, były zgodne z interesami naszego otoczenia i opierały się na odpowiedzialnym korzystaniu z zasobów.

Staramy się budować relacje biznesowe oparte na zasadzie kultury współodpowiedzialności, na wszystkich etapach naszej działalności, w tym również w procesie współpracy z dostawcami. Wspieramy ich w pogłębianiu świadomości, rozwoju praktyk i dążenia do ulepszania podejścia do odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Oczekujemy postawy stałego doskonalenia się w zakresie:

 • Standardów społecznych
  – przestrzegania wszystkich przepisów prawa bezpieczeństwa i higieny pracy (dbania o bezpieczeństwo w miejscu pracy i zdrowie pracowników, zapewnienie godnych warunków pracy)
  – respektowania i poszanowania praw człowieka (w ramach troski kierowania się zasadą równego traktowania pozbawioną jakichkolwiek praktyk dyskryminujących pracowników i społeczności lokalnej),
 • Standardów środowiskowych
  – przestrzegania wszystkich przepisów prawa i regulacji dotyczących gospodarki odpadami (dbania o środowisko naturalne poprzez ciągłe doskonalenie w obszarze zarządzania środowiskowego, racjonalne pozyskiwanie oraz zużywanie surowców i zasobów naturalnych, odpowiedzialne i właściwe gospodarowanie wytworzonymi odpadami)
 • Standardów etycznych
  – przestrzegania zasad etyki w biznesie (przeciwdziałania i zapobiegania wszelkim formom korupcji, czy wystąpienia ryzyka konfliktu interesów mogącego stanowić przeszkodę do należytego wykonania przedmiotu umowy).

Mając na uwadze pogłębianie współpracy opartej na partnerstwie, wzajemnym zrozumieniu, ukierunkowanym na tożsame podejście do prowadzenia odpowiedzialnego biznesu opartego o zasady zrównoważonego rozwoju liczymy na potwierdzenie stosowania tych standardów.

Standardy postępowania w zakresie odpowiedzialności społecznej dla dostawców
Top