Osiągnięcie optymalnych wyników cynkowania konstrukcji stalowych uzależnione jest w dużym stopniu od sposobu ich zaprojektowania i wykonania. Elementy przeznaczone do cynkowania powinny mieć taki kształt, który umożliwi kąpieli dojście do każdej powierzchni cynkowanej, a następnie swobodne jej spłynięcie.

Na etapie projektowania należy ponadto uwzględnić:
 • wymiary wanny cynkowniczej,
 • wszystkie konsekwencje termiczne,
 • indywidualne cechy elementu przeznaczonego do cynkowania,
 • przewidywane metody montażu konstrukcji ocynkowanej,
 • stan powierzchni elementów stalowych przed cynkowaniem.

Wytyczne odnośnie projektowania konstrukcji zawarte są w normie PN- EN ISO 14713.

Konstrukcje przeznaczone do cynkowania ogniowego powinny odpowiadać następującym warunkom:

 • Spoiny powinny być wykonane metodą półautomatyczną w osłonie gazów ochronnych. Nie zaleca się spawania elektrodą otuloną, ze względu na złą jakość powłoki cynkowej na spoinach.
 • Powierzchnia konstrukcji powinna być wolna od: zawalcowań, zgorzelin, odprysków po spawaniu, ostrych krawędzi, zanieczyszczeń farbami, olejami, emulsjami oraz innymi materiałami stosowanymi przy trasowaniu, znakowaniu, spawaniu, wierceniu itp. W przypadku spawania elektrodą należy dokładnie usunąć otulinę spawalniczą w celu zminimalizowania wad powłoki. Po ocynkowaniu uwydatnią się wady jakości powierzchni stali np. zawalcowania, rysy traserskie, zeszlifowania, pory, odpryski spawalnicze, wadliwe spoiny.
 • Elementy konstrukcyjne powinny posiadać odpowiednie otwory technologiczne do odpowietrzenia, swobodnego przepływu cynku zewnątrz i wewnątrz elementu oraz do podwieszenia (mogą być przyspawane uchwyty z blachy z otworami).
 • Niewskazane są zamknięte przekroje skrzynkowe i powierzchnie nakładające się większe niż 400 cm2. W przypadku powierzchni spawanych na zakładkę, spoina powinna być szczelna ze wszystkich stron (spawana na około), a nakładki szczelnie przylegać do konstrukcji. Przekroje skrzynkowe oraz powierzchnie nakładające się mogą powodować uszkodzenie konstrukcji – pękanie spoin.
 • Każdy element konstrukcyjny powinien składać się z jednego gatunku stali.
 • Konstrukcje nie powinny posiadać małych szczelin lub wnęk. Spoiny powinny być szczelne i zamknięte wokół elementu, ponieważ w przeciwnym wypadku mogą po cynkowaniu wylewać się z nich resztki topnika i kwasu pogarszając jakość powłoki (tzw. “krwawe wycieki”).
 • Naddatek wymiarowy dla otworów pod śruby powinien wynosić 1 – 2 mm.
 • Termiczne oddziaływanie kąpieli cynkowej uwalnia w elementach naprężenia wewnętrzne, co może powodować odkształcenia. Szczególnie uwidacznia się to w elementach spawanych. Dotyczy to także dwuteowników spawanych, których odkształcenia po cynkowaniu mogą przekroczyć dopuszczalne normy oraz nieusztywnionych arkuszy blach i otwartych kształtowników giętych.

W przypadkach wątpliwych lub szczególnych proponujemy konsultację dokumentacji technicznej z naszym technologiem.

Top